ER-010742 夹紧拉钉

产地: 江苏省苏州市

加入询盘篮

详细描述
 ER-010742 夹紧拉钉
EROWA夹具夹紧拉钉ER-010742/ER-051381
EROWA ITS夹紧拉钉
ER-010742,EROWA夹紧拉钉F/M生产型(1个)
ER-051381,EROWA夹紧拉钉F/M生产型(一套20个)
规格:固定型,手动。螺钉12.9,无中心冲洗孔
应用:用于切削加工过程中的托板
相关产品


最新产品